Växtbädd

 

 

En vanlig missuppfattning när det gäller plantering av träd och buskar är att det krävs djup jord och djupa gropar, detta är helt fel, jorden bör hellre vara grund och vid än djup och smal. De flesta träds rötter söker sig åt sidorna för att skaffa vatten och näring samt för att förankra kronan.

 

Det går dock inte att lämna en standardbeskrivning på hur en växtbädd ska se ut. Det beror bland annat på platsens beskaffenhet. Tillgång till plats, naturlig jord samt växternas krav styr växtbäddens utformande.

Ännu en vanlig missuppfattning är det måste tillföras en massa nyproducerad ”jord”. Fel anser vi.

Försök att i möjligaste mån använda jorden på platsen istället, åtminstone till viss del.

Naturlig bildad jord har ett biologiskt liv, ofta en stabil mullhalt och en naturlig jordstruktur om den inte är kompakterad.

I andra hand bör naturligt bildad, ditförd matjord med stabil mullhalt användas och i sista hand tillverkad jord

som ofta är en torv-sandblandning, ibland med tillsatt lera, dock utan bra struktur. Dessa jordar har inte sällan

en hög mullhalt, ofta bestående av torv som snabbt bryts ner vilket ger stora sättningar. En mullhalt på 8 viktprocent motsvaras av ca 30-40 volymprocent, vilket gör att sättningen kan bli uppåt hälften. Hur fort jorden sätter sig beror på mullens beskaffenhet (torvens humifieringsgrad), men i värsta fall kan endast 1% av mullen återstå efter 2 år.

Detta är viktigt att tänka på när man planterar stora träd: Med en mullrik jord under klumpen/rötterna så kommer trädet att sjunka ner och träd som står för djupt mår inte bra. Ett dränerande fundament av mineral jord eller för all del grövre stenmaterial under klumpen är bättre!

Lägg inte heller för tjocka lager mullrik jord, max 50 cm. Om inte syre når ner bryts mullen ner genom förruttnelse, vilket skapar metangas som är skadligt för rötterna.

 

 

Exempel på en kravspecifikation gällande jord i planteringyta på en nyanläggning :

”Krav på växtjord: Sammansättning och egenskaper

Mullhalt vikt-% 3 – 6

Mullen skall vara väl humifierad, H 6 – 7.

pH-värde 6.0 – 7,0

Finpartiklar, 0-0,002 mm vikt-% e 5 d 10

Grovt material, 2-20 mm vikt-% e 10 d 20

Sten och grovgrus, 20-50 mm vikt-% 0 d 5

 

Krav på näringsinnehåll vid AL-analys (mg lufttorr jord) skall vara enligt klass III

jordar

Krav på växtjord: Näringsinnehåll vid AL-analys

Kväve, NO3 10-25

Fosfor, P 4-8

Kalium, K 8-16

Kalcium, Ca Mängd, så att pH enligt ovan erhålles

Kvoten K-Mg 1-2″

 

Kommentar till ovan: Mullhalten kan tyckas vara något hög men notera att den ska vara väl humifierad.

 

 

 

Var rädd om jorden! Oavsett om det är befintlig naturlig jord eller inköpt jord så är den känslig. Akta er för att köra på jorden speciellt om det är blött. För att jorden ska vara levande behövs det syre och om man bearbetar en genomblöt jord så lägger sig de olika fraktionsstorlekarna tätt ihop. Resultatet blir en stor deg utan en tillstymmelse av luft i. Samma sak händer om man kör med för tunga fordon på befintlig jord, strukturen på jorden som bildats genom is-sprängningar, maskgångar och liknande förstörs.

 

 

 

 

 

 

Fortsättning Växtbädd

 

Stora träd behöver stora växtbäddar, räkna med minst 6-8 m3 jordvolym för ett större träd. För mindre träd kan det räcka med 3-5 m3.

Planterar man träd i rader vinner man mycket på att ha en sammanhängande jordvolym som träden kan dela på.

Med för små jordvolymer blir växterna stressade av vatten- och näringsbrist.

Planteringsytan bör hållas öppen så att syre och organiskt material kan komma ner till rötterna och så att koldioxid kan tränga upp från jorden.

Ett alternativ till att hålla helt öppet runt träd är att plantera marktäckande buskar eller perenner under träden. Det viktiga är att inte gräset får växta ända inpå stammen. Även en liten yta på några kvadratmeter runt stammen gör större nytta än man kan tro.

Buskarnas växtbäddar skiljer sig inte så mycket från de för träd. De har dock inte lika stora rotsystem och lika stora krav på jordvolym men generellt kan man säga att en större jordvolym nästan alltid ger bättre resultat.

För perenner är det viktigt att ytan ska vara bomberad så att överskottsvatten lätt kan rinna av och inte blir stående i svackor vilket gör att perennerna lätt ruttnar. Tänk även på att jorden ofta sätter sig, särskilt om man har lagt ut tillverkad jord med hög mullhalt. Risken är då att perennerna inte följer med i sättningen utan hamnar ovanpå. Det är en fördel om man kan förbereda växtbädden på hösten och plantera på våren. Då har den haft tid att sätta sig under vintern.

 

Angående skelettjord:

Skelettjord är en blandning av 2/3 grov makadam och 1/3 jord som ger flera fördelar jämfört med en traditionell växtbädd.

Man kan plantera träd även där lättare belastning förekommer. I trånga utrymmen kan man låta skelettjorden vara djupare utan att för den skull riskera syrebrist och kompaktering.

Att använda sig av skelettjord vid plantering av träd blir allt vanligare, så vanlig att ett varningens finger kommer upp. Tänk på att den totala volymen för skelettjord behöver vara stor. 10 m3 skelettjord innehåller bara 3 m3 jord, resten är sten. Skelettjord är ingen universallösning på platser där det egentligen bara finns plats för bärlager, ledningskulvertar och avloppsrör.

Skelettjorden kan med fördel användas för att leda ut rötterna till naturlig jord, t.ex. som en slags rotkulvert under cykelbanor och gång-vägar ut till ytor med tillgång på vatten och näring.

 

 

Exempel på en kravspecifikation gällande Skelettjord

”Skelettjorden skall till sin volym bestå av 1/3 växtjord och 2/3 skärv.

 

Krav på växtjord:

Mullhalt vikt-%. 7 -10

Mullen skall vara väl humifierad, H 6 – 7.

pH-värde 6.0 – 7,0

Finpartiklar, 0 -0,002 mm vikt-% e 8 d 12

Finsand, 0,2-2 mm vikt-% e 35

Grovt material, 2-20 mm vikt-% e 10 d 20

 

Krav på bergkross/skärv

Material:

Bergskärv, stenstorlek 63 – 125 alternativt 90 _ 150

 

Utförande:

Skärven läggs i lager om 300 mm och packas enligt DCB.2. Därefter läggs jorden ut

och högtrycksspolas ner i bergskärvslagret.

Proceduren upprepas till man erhållit projekterad lagertjocklek. Ytan avjämnas med

makadam 32 _ 63 mm, tjocklek 180 mm och täcks med geotextil enligt TH, del 2

Anläggning, kod DBB.131″

 

 

Till sist angående växtbäddar:

Rotogräsfri jord är ett absolut krav för att få en bra etablering. I möjligaste mån ska man även försöka använda jord med så lite fröogräs som möjligt också. Något som dock är svårt att kontrollera i förväg.