Plantering Träd

 

 

Trädens planteringsdjup beror på hur växtbädden är gjord. Är växtbäddens botten luckrad eller består av dit körd jord måste man tänka på att jorden sätter sig och att trädet med tiden kommer att sjunka. Trädet ska planteras så högt att det inte hamnar under omgivande marknivå när jorden har satt sig. Oftast brukar 5-10 cm ovan mark vara lagom. Det som händer när träden planteras för djupt är att rötterna inte får tillräckligt med syre vilket medför kraftigt försämrad kondition och sjukdomar och andra stressfaktorer kan lättare påverka trädet. Träd som sjunker drabbas till slut av samma dilemma, men här bildas även en grop runt stammen där vatten samlas. Vattnet fryser under vintern till is och kan bilda en skorpa som kan skada trädets bark.

Det är mycket vanligt att träd som inte etablerar sig är för djupt planterade.

Undantaget ovanstående är salix (pil) och populus (poppel, dock ej Asp) som med fördel kan planteras 10-15 cm djupare än vad de stått i plantskolan. Detta är tack vare att de har god förmåga att bilda nya rötter från stammen när den täcks av jord. I test utförda på Essungaplantskola har vi till och med noterat att rötterna som kommer direkt i från stammen växer betydligt bättre än ifrån de ursprungliga rötterna.

 

 

 

 

 

Checklista plantering av träd.

1. Om träden ska stå i en rak rad kan ni tjäna på att mäta ut och slå ner en uppbindningsstör i varje grop (förslagsvis den som vetter mot den förhärskande vindriktningen) innan ni börjar med träden.

 

2. Se till att jorden precis under klumpen är packad för att undvika att jorden sätter sig och trädet hamnar för

lågt. (Obs! Endast mineraljord under klumpen)

 

3. Placera trädet i mitten av gropen och vik ner stålnätet och juteväven på klumpade träd. (Nätet rostar bort på några år och väven bryts ner på några månader). Om trädet är odlat i RootControlBag skall denna tas bort helt.

 

4. Slå ner uppbindningsstolpar nr. 2 och 3.

 

5. Fyll upp med jord till 2/3 av klumpens/rotens höjd. Tryck till jorden med foten så att inga luftfickor uppstår. Om trädet är barrotat bör man försöka skaka ner jorden mellan rötterna. Man kan även vattna ner jorden.

 

6. Fyll på med med resten av jorden mot rothalsen så att ni får en liten kulle mot omgivande marknivå.

 

7. Tryck till jorden och gör en liten vallgrav runt kullen så att det blir lättare med vattningen.

 

8. Bind upp trädet enligt givna föreskrifter. Vi rekommenderar juteband på 100-150cm höjd mot tre stolpar, banden viras till en åtta med stam i ena öglan och stolpe i den andra. Var noga med att lämna utrymme till stammens tillväxt.

 

9. Vattna så att jorden blir vattenmättad och fyll på med mer jord om klumpen eller roten blir synlig.

 

10. Om ni glömde att binda upp kronorna innan så är det dags att hämta en stege nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantering buskar, häckplantor och perenner.

 

 

Liksom för träd bör inte buskar och perenner planteras för djupt, de är dock oftast inte lika känsliga. Vissa är till och med lämpliga att plantera lite djupare. Men generellt kan sägas att en grund plantering inte är fel och för enkelhetens skull kan man nöja sig med det. För den som vill fördjupa sig kan man ta reda på hur busken i fråga förökas: Vegetativ förökning genom stickling = plantera gärna något djupare.

 

 

 

Checklista plantering av buskar och perenner.

1. Se till så att plantorna är ordentligt blöta innan planteringen. Om en kruka eller klump är väldigt torr är det nästan omöjligt att fukta upp den med vatten ovanifrån, sänk istället ner den i en hink med vatten och låt den stå ett par minuter.

 

2. Ställ ut krukorna/klumparna i ytan enligt ritningen. (ställ inte ut mer än ni hinner med fram till nästa rast)

Barrotat får inte ställas ut på detta vis om det inte är perfekt klimat för dem. D.v.s. 0 till 10 plusgrader och regn eller åtminstone mycket hög luftfuktighet.

 

3. Tag av krukan eller påsen och riv eller skär sönder eventuell rotsnurr. Ofta etablerar sig en krukodlad buske bättre om man river isär substratklumpen så att den blandar sig med planteringsjorden. Långa rötter på barrotade buskar klipper man enklast av medan de fortfarande är buntade. Man bör inte vika rötterna i gropen.

 

4. Gräv gropen, sätt ner plantan och fyll på jorden, tryck till ordentligt så att inga luftfickor blir kvar.

Är man fler kan det vara smidigt att lägga uppgrävd jord från en ny grop på rötterna i den tidigare uppgrävda gropen o.s.v.

 

5. Trampa till jorden skålformigt runtom plantan så att det blir lättare med vattningen.

 

6. Vattna rejält. Ofta vattnar man för lite. Vattningen vid planteringen syftar främst till att få jorden att sätta sig och att slamma igen runt rötterna. Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden.