Perenner.

Växtplats:
Det finns perenner som passar för varje tänkbar växtplats, från torra sandiga slänter till fuktiga växtplatser i djupaste skugga. Man kan plantera dem i stenpartier, rabatter eller tillsammans med andra växter.

Planteringsavstånd:
Planteringsavstånd som är lämpligt varierar mellan olika växter. Det beror på hur snabbt Du

vill att marken skall vara täckt av plantor. Kom ihåg att ett glest planteringsavstånd ofta ställer stora krav på ogräsbekämpning under en längre tid.

Ge de låga perennerna ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga 40-50 cm och de höga 60-70 cm.

För många perenner ger höjden en fingervisning om hur tätt man skall sätta dem. Men det

stämmer dåligt på de riktigt låga och höga växterna.

Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan med fördel planteras något tätare, i gengäld kan avståndet mellan sorterna ökas något.
Jord:

Det viktigaste man ska tänka på vid anläggning av växtbäddar för perenner är att ytan ska vara bomberad så att överskottsvatten lätt kan rinna av och inte blir stående i svackor vilket

gör att perennerna lätt ruttnar. Tänk även på att jorden ofta sätter sig, särskilt om man har lagt ut tillverkad jord med hög mullhalt. Risken är då att perennerna inte följer med i

sättningen utan hamnar ovanpå. Det är en fördel om man kan förbereda växtbädden på hösten och plantera på våren. Då har den haft tid att sätta sig under vintern.

Blanda upp med mycket ny jord om du har en sandig jord eller styv lerjord. Man kan alltid och på alla typer av jordar använda perennajord, med ett undantag…. Om man skall göra en surjordsplantering (lågt pH) använder man Rhododendronjord.
Ju högre en växt blir, desto djupare jord behöver den. Låga stenpartiväxter kan klara sig med 5-10 cm medan höga rabatt växter bör ha 30-40 cm jorddjup. Jorden bör vara lätt och mullrik. Planteringsytan måste vara helt fri från ogräs före planterin

Plantering:
Sänk ner plantorna i en hink vatten och låt stå ca 5 min. Använd en planteringsspade. Tag försiktigt bort krukan, sätt ner plantan försiktigt, fyll på jord och tryck till med händerna.

Efter planteringen skall man vattna så mycket och länge att vattnet

hinner rinna undan och komma ner till den nedre delen av rötterna. Ofta vattnar man för lite.

Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man

vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden.

Vattning:
Under den första säsongen men även senare är det viktigt att ge plantorna extra vatten.

Naturligtvis beror åtgången på om du har en torr och sandig jord eller om den är mer

fuktighetshållande. Regn och hur vindutsatt plantorna står påverkar också. Men Att vattna en

nyplanterad rabatt med spridare några timmar åt gången och med 1-3 veckors intervall under

växtsäsongen kan vara ett bra riktmärke.

Gödsling:
Gödsla på våren eller försommaren. Gödsla inte direkt på snön, som man förr ibland rekommenderade, den mesta näringen rinner bort och förstör vattendrag. Ge växten näring när den växer istället, gärna lite men ofta. Gödsla heller inte för sent på sommaren då växten behöver förbereda vintern. Perenner är ofta ”snabba i starten” d.v.s. de växer mycket i början av säsongen, det är också då de behöver näring.

Skötsel:

Många perenner mår bra av att delas och planteras om med några års mellanrum. Delning ger plantorna ny livskraft. Det är bäst att dela plantorna på våren eller hösten. I samband med omplanteringen förbättras och gödslas jorden. Passa också på att rensa bort ogräs, framfor allt fleråriga rotogräs.
Det bästa för de flesta perenner är att låta dem stå kvar över vintern för att sedan klippa ner dem på våren. Då har växten fått tillbaka en del näring och har dessutom haft skydd av nedvissnade blad under vintern. Om Du har någon planta som varit sjuk kan det vara klokt att klippa ner den och eventuellt även att transportera bort sådana växtdelar från trädgården. Växter som Du av erfarenhet vet sprider sig med frö och som du inte vill ha fler av klipper du av fröställningarna på innan fröna sprids.

Höga perenner kan behöva bindas upp. En del riddarsporrar, rosenvial och pioner t.ex. Sätt ut

stöden redan på våren till dem som kräver uppbindning så att Du kan stötta efterhand som

plantorna växer.