Ulmus glabra ’Exoniensis’

Pyramidalm

Storlek

Ungträd 125-150 co, Ungträd 150-200 Co, Ungträd 200-250 Co, Sol/flst 250-300 kl, Sol/flst 300-350 kl, Sol/flst 350-400 kl, Högstam so 10-12, Högstam so 12-14, Högstam so 14-16, Högstam so 16-18, Högstam so 18-20 kl, Högstam so 20-25 kl, Högstam so 25-30 kl, Högstam so 30-35 kl, Högstam so 35-40 kl, Högstam so 40-45 kl

Varukorg
X